Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ściany kątowe oblicza się jak wsporniki utwierdzone w płycie fundamentowej, obciążone parciem czynnym gruntu. Ciężar gruntu obciążającego płytę fundamentową przyjmuje się zwykle jak dla całej pryzmy gruntu ograniczonej płaszczyzną pionową I—I przechodzącą przez tylną krawędź płyty. Parcie czynne gruntu na ścianę pionową, przy jej wymiarowaniu, przyjmuje się z uwzględnieniem obciążenia zmiennego natomiast nie uwzględnia się tego obciążenia w obliczeniach stateczności. Sposób obliczania płyt ściany pionowej i fundamentu. Należy zwrócić uwagę na to, że w wysokich ścianach wspornikowych cienkie ściany pionowe mają tendencję do znacznych ugięć, mimo że pod względem wytrzymałościowym obliczone i skonstruowane poprawnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ścianki żelbetowe mają zastosowanie przede wszystkim do budowli trwałych, jako ich elementy stałe, głównie używane są do nabrzeży portowych oraz do umocnień brzegowych narażonych na silną erozję mechaniczną. Ścianki szczelne drewniane. Brusy drewniane ścianek szczelnych Stosunkowo rzadko i do podrzędnych robót używa się ścianek zakładanych lub z gładkimi stykami. Są one mało szczelne, wykonanie ich jest zwykle niedokładne. Najczęściej stosuje się ściany łączone na wpust, złożone z brusów o grubości co najmniej 6 cm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nazwę swą ścianki szczelne zawdzięczają temu, że najczęściej stosuje się je jako ogrodzenia, których głównym zadaniem jest niedopuszczanie wody do przestrzeni nimi objętej. To wymaga, aby ścianka była szczelna, co uzyskuje się przez łączenie ze sobą sąsiednich brusów na całej ich długości tzw. zamkami. Kształt zamków zależy przede wszystkim od materialu brusów. Nieprzepuszczanie wody nie jest jednak jedynym zadaniem ścianki szczelnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Budowle oporowe, jak nabrzeża portowe, umocnienia brzegowe, ściany oporowe, przyczółki mostowe itp., w których ścianka podtrzymuje i ogranicza grunt naziomu wyższego. Ponadto ścianki szczelne mogą stanowić konstrukcję nośną budowli, od której nie wymaga się szczelności. Przykładem mogą być filary małych mostów, wykonane jako ściana z brusów uchwycona u góry oczepem, niektóre urządzenia odbojowe w portach, skonstruowane w podobny sposób (kierownice), ostrogi umocnień brzegowych itp. Podział ścianek szczelnych Najważniejszym dla praktyki kryterium podziału Ścianek szczelnych jest materiał, z jakiego wykonane są brusy. Scianki mogą być zatem: a) drewniane, b) stalowe, c) betonowe (w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, obejmującym również żelbet i beton sprężony). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Stałe parametry brzegowe zależą od sposobu podparcia belki na krawędziach i od obciążenia zewnętrznego. Dla belki swobodnie leżącej na podłożu warunki brzegowe będą następujące: apwo, N gdzie a h (I—po) W równaniach pozostają wyrażenia przy niezerowych parametrach wo i oraz zależne od obciążenia zewnętrznego. Dla wyznaczenia wartości wo i wystarczy skorzystać z warunków na prawym końcu belki. Belka na półprzestrzeni sprężystej obliczana metodą Gorbunowa-Posadowa Model podłoża. Spoczywająca na podłożu belka, współpracując w przenoszeniu obciążeń, powinna doznawać ugięcia równego przemieszczeniom pionowym powierzchni posadowienia. Zakłada się nieodkształcalność belki w kierunku poprzecznym. Ugięcie belki y(c) oraz przemieszczenia u (c) górnej powierzchni ograniczającej półprzestrzeń przedstawia się w postaci nieskończonych szeregów potęgowych: Ze względu na wspólne przemieszczenie pionowe powinno być Zewnętrzne obciążenie belki wraz z reakcją podłoża musi spełnić warunek równowagi. Reakcję podłoża przedstawia się również w postaci szeregu potęgowego Taźxi. Pomiędzy równaniami istnieją zależności wynikające ze wzoru Boussinesqa na przemieszczanie obciążonej powierzchni ograniczającej półprzestrzeń. Otrzymuje się następujące wyrażenia: współczynniki parzyste A2u+ (Ina—d2u) a2u , — współczynniki nieparzyste, gdzie a G — długość belki, b — szerokość belki, 1 SIS d2u+12u+ł. Obciążenie zewnętrzne, rozłożone wzdłuż belki, można również przedstawić w postaci szeregu potęgowego bucu. [hasła pokrewne: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła ]

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wszystkie współczynniki po lewej stronie równania można sprowadzić za pomocą zależności do nieznanych parametrów au. Po prawej stronie równania występują znane współczynniki bu rozwinięcia obciążenia zewnętrznego. Porównanie parametrów przy tych samych potegach zmiennej niezależnej prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań, W praktyce trzeba ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Metodyka obliczeń praktycznych oparta jest na następującym po— dziale: 1) belki nieskończenie sztywne, 2) belki sprężyste: a) nieskończenie długie, b) półnieskończone, c) krótkie. Belka jest nieskończenie sztywna, według Gorbunowa-Posadowa, gdy 1, przy czym: Eu, — parametry podłoża, EJ — sztywność belki, — długość belki, b — szerokość belki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozwiązanie belki przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym bywa zwykle wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego yo oraz obrotu o kąt (Po, które to wartości początkowo są nieznane. Ponadto nieznane są wartości sił w prętach lączących belkę z podłożem. Liczba ich zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n niewiadomych podpór występuje n + 2 szukanych wielkości. Do dyspozycji słoja dwa równania równowagi belki oraz warunków geometrycznych wynikających z założenia wspólnych ugięć belki i podłoża. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Obowiązujące przepisy nie precyzują ściśle danych, odnośnie do warunków umieszczenia zaworów burzowych na trasach kanalizacyjnych. Warunki takie można ustalić po przeprowadzeniu pomiarów pracy kanałów miejskich podczas bardzo dużych opadów. Dla miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Warszawie przyjmowane są jako tymczasowe następujące warunki, – o ile kanalizowane pomieszczenie, znajdujące się poniżej terenu, położone jest ponad 3,5 m nad rzędną wpustu kanałowego – zaworu burzowego można nie stosować, – przy wysokościach 2,5 – 3,5 m – stosowanie zaworu burzowego należy przeanalizować, dla bezpieczeństwa jednak zaleca się stosowanie zaworu burzowego. – przy wysokościach poniżej 2,5 m – stosowanie zaworu burzowego jest konieczne. W przypadku, gdy położenie kanału nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z pomieszczeń, należy stosować przepompowywanie ścieków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘obliczanie współczynnika przenikania ciepła’

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Średnica przewodów podwieszonych nie powinna przekraczać 200 mm. Jeśli trzeba położyć przewód o większej średnicy, układa się kilka przewodów oddzielnie. Przewody podwieszone układa się ze spadkiem 1 – 5%. W budynkach mieszkalnych i publicznych daje się przewody spustowe o średnicy 150 mm. Jeśli odwadnia się taras lub inną powierzchnię do 25 m, można dopuścić przewody o średnicy 50 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries