Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Zagęszczenie gruntu w obszarze bryły odłamu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W miarę przesuwania się ściany ku gruntowi i stopniowego mobilizowania się odporu wzrasta też zagęszczenie gruntu w obszarze bryły odłamu. Guriewicz proponuje wprowadzenie dodatkowego współczynnika m, przez który należy mnożyć obliczoną ze wzoru wartość odporu jednostkowego zgr; współczynnik ten proponuje obliczać ze wzoru, gdzie znakiem oznaczono wartości dotyczące gruntu zagęszczonego, gdzie V, V” — objętości bryły odłamu przed i po przekroczeniu stanu granicznego. Wartość współczynnika m wynosi od 1 do 1,35; w przypadku zakotwień bezpieczniej będzie przyjmować ją jako równą 1. Równanie podstawowe w warunkach bardziej złożonych można rozwiązywać metodą różnic skończonych. Metoda ta, klasyczna w swej zasadzie, wymaga stosowania maszyn matematycznych. Duże uproszczenie i ułatwienie obliczenia metodą charakterystyk przypadków bardziej skomplikowanych wprowadza metoda aproksymacji nieliniowej polegająca na rozwinięciu równań w szereg Taylora. Metodę tę wysunęli J. Kravtchenko i R. Sibille, rozwinął ją i zastosował m. in. do rozwiązywania zagadnień odporu gruntu spoistego E. Dembicki. Daje ona rozwiązania przybliżone i nie wymaga bezpośredniego stosowania maszyn matematycznych (do opracowania tablic wartości liczbowych maszyny i tu są bardzo przydatne). Odsyłając czytelnika do prac źródłowych należy wspomnieć, że do wyznaczania rozkładu naprężeń wzdłuż ściany czy muru oporowego metodą charakterystyk E. Dembicki opracował szczególowe tablice wartości współczynników odporu gruntu spoistego dla trójkątnego obciążenia naziomu. Ściany i mury oporowe. Przeznaczenie i rodzaje ścian oporowych Zadaniem ściany oporowej jest podtrzymanie znajdującej się za nią masy gruntowej, aby pozostawała w stanie równowagi trwałej. Masę tę może tworzyć nasyp lub grunt za ścianą wykopu, które, gdyby ściany oporowej nie było, musiałyby dla utrzymania się w równowadze opadać ku swej podstawie tworząc skarpę o odpowiednim nachyleniu. Ściana oporowa umożliwia zatem stosowanie pionowego lub stromego uskoku między dwoma poziomami terenu (naziomu). [przypisy: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik do ogrodu, instalacje sanitarne poradnik]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne